Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

 

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en interieurarchitect. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de opdrachtgever voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

1.2. Een opzeg of verbreking voor uitvoering van de werken door de bouwheer van de overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk gebeurt en door NACHTRAVEN BV schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de bouwheer van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 50% van het alsdan overeenkomstig art. 3 begrootte ereloon verschuldigd aan NACHTRAVEN BV, onverminderd diens recht op grotere vergoeding bij bewijs van grotere schade.

1.3 Offertes en ramingen zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.5 De door de interieurarchitect opgestelde plannen maken deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en interieurarchitect en worden door de opdrachtgever ondertekend. Als de opdrachtgever nalaat deze plannen te ondertekenen en binnen de acht dagen na het overmaken van de plannen geen aangetekende schriftelijke bemerkingen overmaakt, worden de plannen geacht aanvaard te zijn. De tijdens de studie of de uitvoering aangebrachte wijzigingen aan het overeengekomen bouwprogramma moeten schriftelijk vastgesteld worden met vermelding van hun financiële weerslag. De bewijskracht kan geleverd worden aan de hand van werfverslagen.

1.6 Alle geleverde materialen en goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf levering op de werf in voor de schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich bevindt op de werf. De klant neemt voor dit alles een afdoende verzekering, ook tegen brand- en stormschade. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.

 

2. Omschrijving van het werk – aanvangsdatum – uitvoeringstermijn

 

2.1.  Het uit te voeren werk wordt omschreven in de overeenkomst binnenhuisarchitectuur.

2.2.  De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden van NACHTRAVEN BV wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de aanneming dan ook niet aan en verleent de bouwheer geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens NACHTRAVEN BV. NACHTRAVEN BV is immers ook afhankelijk van de uitvoeringstermijn die de aannemers, met wie de bouwheer contracteert, toezeggen/toepassen.

2.3. Wanneer Nachtraven buiten haar wil om, één of meerdere goederen niet kan leveren, stelt Nachtraven een passend alternatief voor aan dezelfde voorwaarden, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

2.4. NACHTRAVEN BV behoudt te allen tijde de intellectuele rechten op haar creaties, tekeningen, plannen etc., met alzo het recht op reproductie (zo gelijk als gelijkaardig), recht op afbeelding, recht op publicatie (o.a. voor reclamedoeleinden, wedstrijden, aanbestedingen), etc. … . Behoudens andersluidende afspraak geldt er voor NACHTRAVEN BV tevens de mogelijkheid om de naam van de bouwheer te vermelden met het oog op o.a. reclamedoeleinden, wedstrijden en aanbestedingen.

 

3. Ereloon

 

3.1.  Het ereloon is dit zoals in de overeenkomst binnenhuisarchitectuur vermeld.

3.2.  Het uurtarief bedraagt principieel 90,00 euro per uur indien niet anders gedefinieerd.

3.3.  Het door NACHTRAVEN BV meegedeelde ereloon kan eveneens worden begroot op basis van de totale bouwkost; het bedrag dat NACHTRAVEN BV ter zake bij aanvang vooropstelt, betreft een raming; het uiteindelijke bedrag van bouwkost en dus ereloon kan nog variëren in functie van o.a. materiaalkeuze en -kost en/of keuze van aannemer.

3.4 Ingeval van een door NACHTRAVEN BV en de klant afgesproken budget (cfr. artikel 3.3) voor een project wordt steeds betaald in schijven. De klant erkent dat minstens 50% van het afgesproken budget wordt betaald voor opstart van de werkzaamheden op de werf.

3.5.  Het ereloon / budget geldt exclusief B.T.W. en vervoerskosten, tenzij anders vermeld.

3.6.  Het ereloon / dienstverlening wordt in casu als volgt gefactureerd:

ONTWERP OPDRACHT

Elke fase wordt telkens chronologisch afgerekend na afloop. Tenzij anders met de klant en vastgelegd in de offerte overeengekomen.

UITVOERING/ PROJECT MANAGEMENT

50% Voorschot bij ondertekenen finaal budget.
25% Na plaatsing technieken
15% Na Levering en plaatsing schrijnwerk / meubilair
10% na oplevering

3.7. Onze prijzen gelden bij bestelling van de volledige offerte zoals beschreven; bij gedeeltelijke bestelling of gedeeltelijke annulering, behoudt Nachtraven het recht voor de prijzen van de geleverde bestelling die in dit contract werden vastgelegd aan te passen, gezien deze prijzen gebaseerd zijn op een volledige bestelling. Hierbij wordt forfaitair als schadevergoeding voor de winstderving en gemaakte kosten (stockage, opmaak plannen, administratie, transport, verder doorverkoop etc.) 30 % op de prijzen van de niet geleverde bestelling, indien deze niet speciaal op maat besteld werden en 100% op de prijzen van de speciaal op maat gemaakte en bestelde goederen.

3.8. Gebouw of werf dienen volledig toegankelijk en beschikbaar te zijn voor de aangenomen werken. Indien de werf bij aankomst niet toegankelijk is, noch kan worden gemaakt, zullen de kosten voor het nutteloos ter plaatse komen worden aangerekend.

 

4. Aansprakelijkheid

 

4.1. Plannen, tekeningen en 3D concepten gelden niet als absolute waarheid, doch creëren louter een sfeer en zijn richtinggevend/illustratief. Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer deze te (laten) verifiëren (door de uitvoerende aannemer).

4.2. De opdrachtgever geeft aan de interieurarchitect bij de aanvang van zijn opdracht de nodige inlichtingen betreffende de aard en het type van de opdracht, de toestand van het gebouw of de gebouwen, de eigendom akten of overeenkomst met de eigenaar, bij benadering de beschikbare budgetten en gewenste uitvoeringstijd, en deelt zijn voorkeur mee voor een algemene of voor een gesplitste aanbesteding en alle andere nuttige gegevens. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De interieurarchitect mag van de juistheid van deze gegevens uitgaan. Indien deze gegevens onverhoopt toch onjuistheden blijken te bevatten, dan dient de interieurarchitect dit zo spoedig mogelijk na hun vaststelling te melden aan de opdrachtgever. In dat geval zijn de bijbehorende consequenties voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een bepaalde wijze van uitvoering wenst, dient de opdrachtgever dit voor de verstrekking van de opdracht bekend te maken, bijvoorbeeld in een projectspecificatie.

4.3. Feitelijke uitvoering van het werk van NACHTRAVEN BV zonder protest van de bouwheer, houdt tevens aanvaarding van haar werk door de bouwheer in. Het werk van NACHTRAVEN BV wordt geacht uitgevoerd te zijn met de oplevering (d.i. de aanvaarding na uitvoering) van de aannemerswerkzaamheden, dan wel op het moment dat deze oplevering zou kunnen plaatsvinden doch de facto niet plaatsvindt, ongeacht de reden daartoe.

4.4. De bouwheer staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door NACHTRAVEN BV, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning – pand), alsmede voor de facto plaatsaanduiding van deze installaties.

4.5. NACHTRAVEN BV is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en/of van de goederen die zich op het werkterrein bevinden en/of van ondergrondse of inpandige installaties (kabels, leidingen, …). Wordt NACHTRAVEN BV ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de bouwheer er toe gehouden NACHTRAVEN BV desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de bouwheer het bewijs levert van bedrog of een opzettelijke fout zijdens NACHTRAVEN BV – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de aanstelling van het coördinator ontwerp en/of van een coördinator verwezenlijking, in het kader van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen de coördinator en de persoon belast met zijn aanstelling.

4.6. De interieurarchitect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft. De interieurarchitect is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en is ook niet aansprakelijk voor de schuld ten opzichte van de opdrachtgever. Voor zover aan de interieurarchitect door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen verplichtingen worden opgelegd betreffende de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf kan de interieurarchitect enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. De interieurarchitect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de veiligheidscoördinator. Er is wederzijds aangenomen dat de interieurarchitect geen enkele aansprakelijkheid in SOLIDUM draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

4.7. In geval van budgetoverschrijding naar aanleiding van de uitvoering van de werken welke door een fout van de interieurarchitect is ontstaan, zal de hieruit voortvloeiende schade limitatief en forfaitair worden vergoed door afstand van het ereloon op het gedeelte van de prijs boven het overeengekomen budget.

4.8. De opdrachtgever zal de interieurarchitect steeds de mogelijkheid geven om besparende maatregelen te nemen zelfs wanneer deze een wijziging van het bouwprogramma inhouden.

4.9. NACHTRAVEN BV draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, voor schending van de fiscale en/of sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s).

4.10. NACHTRAVEN BV is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor goederen geleverd met al dan niet verborgen gebreken, noch wegens niet-conformiteit met het door de bouwheer bestelde. Dit betreft immers de eigen verantwoordelijkheid van de verkoper/aannemer met wie de bouwheer contracteerde. De bouwheer heeft de verplichting de goederen in detail na te zien op het ogenblik van de levering en deze onmiddellijk te weigeren indien hij enig gebrek of niet-conformiteit vaststelt. Bij gebreke hiervan, zal nadien geen enkele klacht worden aanvaard.

4.11. NACHTRAVEN BV is niet te beschouwen als lasthebber van de bouwheer. Hij treedt op als zelfstandig aannemer van werkzaamheden van binnenhuisarchitectuur. Hij staat niet garant voor de goede uitvoering van de werken van de aannemers met wie de bouwheer gecontracteerd heeft.

4.12. NACHTRAVEN BVBA is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, d.w.z. tot het zich inzetten zoals dat van een zorgvuldig en vooruitziend binnenhuisarchitect verwacht mag worden, doch zonder garantie op het verwachte of gevraagde resultaat.

4.13. Indien er voor de werkzaamheden een ABR-polis wordt afgesloten, zorgt de bouwheer ervoor dat NACHTRAVEN BV daarin opgenomen wordt als verzekerde met een afstand van verhaal ten haren gunste door de verzekeraar.

4.14. Eenzijdige wijzigingen door de bouwheer aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de bouwheer en stelt NACHTRAVEN BV vrij van elke aansprakelijkheid.

4.15. Elke rechtsvordering tot het gedwongen uitvoeren (in natura of bij equivalent) en/of bekomen van schadevergoeding opzichtens NACHTRAVEN BV wegens fout of aansprakelijkheid anderszins, dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van haar werk, deze termijn is een vervaltermijn.

4.16. De aansprakelijkheid die NACHTRAVEN BV desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos opnieuw uitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk.

4.17. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door NACHTRAVEN BV.

4.18. De vorige bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid en haar beperkingen gelden niet enkel voor de vennootschap NACHTRAVEN BV, doch in voorkomend geval ook ten gunste van de natuurlijke personen binnen het bedrijf (o.a. Daan Ver Donck), natuurlijk in zoverre de aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen überhaupt zou kunnen betrokken zijn. Huidige bepaling verleent alleszins geen aanspraken ten aanzien van deze natuurlijke personen.

4.19. De opdrachtgever komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de interieurarchitect en geeft geen richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de interieurarchitect. De opdrachtgever zal de aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de interieurarchitect niet opvolgt.

4.20. De opdrachtgever die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Wanneer de opdrachtgever zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvende bestek na te gaan.

4.21. Indien meubilair tegen, in- of tussen muren wordt geplaatst, dient men er rekening mee te houden dat lichte beschadigingen aan bezetting en/of schilderwerk soms onvermijdelijk zijn om een mooie aansluiting te bekomen. Wij adviseren in dat geval dan ook eventueel definitief schilderwerk na onze plaatsing uit te laten voeren indien dit niet door NACHTRAVEN BV wordt uitgevoerd. Onvermijdelijke beschadigingen kunnen naderhand niet op ons verhaald worden. Om alle vergissingen met eventueel bestaande lastenboeken uit te sluiten, stellen wij, dat wat niet in de offerte is vermeld, niet in de prijs inbegrepen is.

4.22. De opdrachtgever verbindt er zich toe om voor de uit te voeren werken de nodige polissen te onderschrijven.

 

5. Betaling

 

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NACHTRAVEN BV bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de bouwheer.

5.2. Alle ereloonnota’s zijn betaalbaar op de zetel van het bureau, netto contant en zonder disconto. Bij niet-betaling van de ereloonnota binnen de 14 dagen na de in de ereloonnota vermelde vervaldatum, heeft de interieurarchitect vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest zoals bepaalt in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de interieurarchitect daarenboven, wanneer de opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in de ereloonnota, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. De toepassing van dit artikel sluit de toekenning aan de schuldeiser van de sommen die bepaald zijn in de artikelen 1018, eerste lid, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek uit. De interieurarchitect heeft het recht om, na een aangetekende verwittiging, zijn of haar werkzaamheden stop te zetten tot volledige betaling van het al verschuldigd ereloon, zonder dat het werk hierdoor schade mag ondervinden.

5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.4. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de verwijlintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien NACHTRAVEN BV zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de bouwheer, ontbonden zijn lastens de bouwheer zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de bouwheer zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de bouwheer failliet werd verklaard of WCO of collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van NACHTRAVEN BV op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

5.5. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de bouwheer. Bij  rechtsplegingsvergoeding ten gunste van NACHTRAVEN BV is het maximale bedrag ter zake verschuldigd.

 

6. Niet-uitvoeringsexceptie

 

6.1. Anderzijds, zo er aanwijsbare redenen of vermoedens bestaan dat de bouwheer zijn betalingsverplichting opzichtens NACHTRAVEN BV niet zal kunnen honoreren, dan wel ook effectief niet honoreert, is NACHTRAVEN BV er toe gerechtigd, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de bouwheer mét schadevergoeding zo hij daaraan voorkeur geeft, haar prestaties op te schorten zolang (de vrees voor) het verzuim van de bouwheer aanhoudt.

6.2. De interieurarchitect kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien de opdrachtgever de aanbevelingen van de interieurarchitect niet opvolgt of indien de opdrachtgever een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van dwingend recht.

6.3.. De bouwheer is er enkel toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens NACHTRAVEN BV bij aanwijsbare, ernstige fout van NACHTRAVEN BV die door haar niet geremedieerd werd binnen de maand na schriftelijke aanmaning én voor zover de bouwheer voor het verleden geen betalingsachterstand heeft.

 

7. Geschillen

 

7.1. De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

7.2. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

7.3. Voor alle in deze voorwaarden niet behandelde contractuele punten wordt verwezen naar de overeenkomst gesloten tussen interieurarchitect en opdrachtgever en naar het Belgische recht. Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsdoelmatige doeleinden de diensten van de interieurarchitect gebruikt, worden alle niet technische betwistingen voortvloeiend uit de opdracht beslecht voor de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de opdrachtgever. Alle andere niet-technische geschillen tussen opdrachtgever en interieurarchitect worden beslecht door de rechtbanken.

7.4. De interieurarchitect verzekert zijn burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid (conform de deontologie art.7 par.6 van het K.B. tot titelbescherming van de interieurarchitect). Deze verzekering zal onderdeel kunnen vormen van een verplichte globale verzekering van alle partijen die bij de uitvoering van de werken betrokken zijn.

 

8. Gegevensbescherming

 

8.1 Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor NACHTRAVEN BV krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat, wanneer de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is, de Klant optreedt als de verantwoordelijke van de verwerking en NACHTRAVEN BV optreedt als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze overeenkomst verwerkt dienen te worden zoals deze termen gedefinieerd zijn in de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat NACHTRAVEN BV het recht heeft om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Klant zal zijn werknemers op de hoogte brengen van het feit dat hun persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst. De Klant en zijn respectieve werknemers hebben het recht om hun gegevens te inspecteren, corrigeren en verwijderen zoals vastgelegd door de toepasselijke Wetgeving inzake gegevens-bescherming. NACHTRAVEN BV zal geen persoonsgegevens meedelen aan andere derde partijen (i) dan aan onderaannemers of derde partijen aan wie dergelijke mededeling noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten of (ii) tenzij en voor zover dit vereist wordt door een bevoegd autoriteit. Indien NACHTRAVEN BV persoonsgegevens dient mee te delen aan een of meer van zijn onderaannemers, dan dient het met deze onderaannemers passende contractuele beschermingsmaatregelen te nemen om te voorzien in een adequate bescherming voor de persoonsgegevens die ze krachtens deze overeenkomst verwerken. NACHTRAVEN BV zal in elk geval de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens te vermijden.